Santa Mars

Laki-laki, 18 tahun

Malang, Indonesia

Banggalah pada dirimu sendiri, Meski ada yang tak Menyukai. Kadang mereka membenci karena Mereka tak mampu menjadi seperti dirimu.
::
Start
Windows 8 SM Versi 3
Shutdown

Navbar3

Search This Blog

Tuesday, 4 June 2013

Surat An-Nisa


 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين الصلاةوالسلام على اشرف الانبياءوالمرسلين سيدنا ومولانا محمدوعلى اله وصحبه اجمعين.امابعد:

       Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT  atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Amin.
 Atas kehendak Allah sajalah, saya dapat menyelesaikan Makalah ini. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada dosen pengasuh yang telah membimbing saya, untuk memahami dan mempelajari mata kuliah Hadist ini.
Saya menyadari Makalah ini masih banyak kekurangannya, mungkin juga terdapat kesalahan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang berguna bagi perbaikan makalah ini amatlah saya harapkan, dari mana pun datangnya. mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penulis  dan bagi pembaca sekalian. Semoga Makalah ini dapat meningkatkan pemahaman kita dan semoga hidayah dan rahmah Allah SWT selalu tercurah kepada kita semua, Amin .....
Telah mengeluarkan Ibnu Durais di dalam Kitab (Padhaa’ilihi) wan Nahaasi, didalam kitab (Nasikhihi) dan Ibnu Mardawaihi dan Baihaqi didalam kitab (Dalaa’ilihi) daripada jalan periwayatan, daripada Ibnu Abbas telah berkata ia: di turunkan surat (An-Nisa) di Madinah.
Dan telah mengeluarkan Ibnu Mundzir daripada Qatadah telah berkata ia: telah turun di Madinah surat (An-Nisa)
Dan telah mengeluarkan Al-Bukhari daripada Aisyah berkata ia: tidak diturunkan surat (Al-Baqarah dan An-Nisa) melainkan dan Aku disampingnya.
Dan telah mengeluarkan Ahmad, dan Ibnu Durais didalam kitab (Padaa’ilil Qur’an) dan Muhammad anak Nasr didalam kitab (As-Shalat) dan telah mehukumi dengan membenarkannya, dan Baihaqi didalam kitab (Asy-Syi’bi) daripada Aisyah, bahwasanya Nabi Muhammad saw. Telah bersabda: (orang yang mengambil tujuh surat yang panjang maka ia bergembira).
Dan telah mengeluarka Baigaqi didalam kitab (Asy-Syi’bi) dari Watsilah anak Asqa’ berkata ia: telah bersabda Rasulullah saw: (Aku berikan tempat Taurat tujuh surat yang panjang daripada Alqur’an). Dan Almu’iin tiap-tiap surat sampai dengan seratus atau lebih, dan Al-Matsaani tiap-tiap surat kurang dari Al-Mu’iin dan di atas Al-Mupassal.
Dan telah mengeluarkan Abu Ya’la, dan Ibnu Khujaimah, dan Ibnu hibban, dan telah mehikumi dengan kebenarannya, dan Bayhaqi didalam kitab (Asy-Syi’bi), dari Anas berkata ia: telah mandapat Rasulullah saw. Akan zat pada suatu malam maka manakala pagi dikatakan orang: Hai Rasulullah jika memberi bekas alwaji’ atas kamu nyata. Berkata ia: (Adapun sesunggunhnya aku sebagaimana yang engkau lihat dengan memuji Allah sungguh aku membaca tujuh surat yang panjang).
Dan telah mengeluarkan Ahmad dari Hujaypah berkata ia: Aku berdiri bersama Rasulullah saw. Di malam hari dan kami membaca tujuh surat yang panjang pada tujuh raka’at.
Dan telah mengeluarkan Abu Razzaq dari sebagian keluarga Nabi saw. Bahwasannya menginap bersamanya, maka bangun Rasulullah saw.daripada malam hari, maka menuntut akan keperluannya, kemudian datang keluarganya, maka mengambil ia akan air, maka membasuh ia akan kedua telapak kakinya tiga kali, setelah itu berwdhu ia maka membaca ia dengan tujuh surat yang panjang pada raka’at yang pertama.
Dan telah mengeluarkan Hakim dari Ibnu Abi Malaikat mendengar ia akan Ibnu Abbas berkata: saluni daripada surat (An-Nisa), maka sesungguhnya aku membaca Alqur’an dan waktu itu aku masih kecil.
Dan telah mengeluarkan Ibnu Syaybah di dalam kitab (Mushannap) dari Ibnu Abbas berkata ia: Orang yang membaca surat (An-Nisa) maka mengetahui ia barang yang didinding dari barang yang tidak didinding akan Ilmu Perhitungan.
Firman Allah Ta’ala: ( Hai sekalian manusia bertaqwalah kamu kepada tuhan kamu) Al-Ayat.
Telah mengeluarkan Abu Asy-Syaykhi dari Ibnu Abbas di dalam firman Allah: (diciptakan kamu dari diri yang satu).berkata ia: dari Nabi Adam, (dan diciptakan daripadanya akan pasangannya). Berkata ia: telah diciptakan Siti Hawa’ dari Qusaira akan tulang rusuknya.
Dan telah mengeluarkan Ibnu Abi Syaybah, dan Abdu anak Humaidi, dan Ibnu Jarir, dan Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Haatim dari Mujahid didalam firman Allah: (diciptakan kamu dari diri yang satu). Berkata ia: yakni Nabi Adam, (dan diciptakan daripadanya akan pasangannya). Berkata ia: Siti Hawa dari tulang rusuk Qusaira yakni Nabi Adam dan ia tidur, maka terbangun ia maka berkata ia: Atsa. Binnabtiyyati perempuan
Dan telah mengeluarkan Abdu anak Humaidi, dan Ibnu Mundzir, dari Ibnu Umar berkata ia: Diciptakan Siti Hawa daripada tulak rusuk Adam yang kiri, dan menjadikan ia istri iblis daripada tulang rusukya yang kiri.
Dan telah mengeluarkan Ibnu Abi Hatim dari Duhak (dan dijadikan daripadanya akan pasangannya). Berkata ia: Telah menciptakan Allah daripada Hawa daripada Adam dari tulang rusuk pergantian, dan ia dari tulang rusuk yang paling dibawah.
Dan telah mengeluarkan Ibnu Mundzir, dan dan Ibnu Abi Hatim, dan Bayhaqi didalam kitab (Asy-Syi’bi), dari Ibnu Abbas bekata ia: Diciptakan perempuan dari laki-laki, maka dijadikan nahmatuha pada laki-laki, maka tahanlah akan perempuan kamu, dan dijadikan laki-laki daripada bumi, maka dijadikan nahmatuhu pada bumi.
Telah berfirman Allah Ta’ala: (dan dilahirkan akan kaeduanya akan seorang laki-laki).
Telah mengeluarka Ishaq anak Basyar, dan Ibnu Asaakir, dari Ibnu Abbas berkata ia: dilahirka Adam.

0 komentar: